REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KALISZ.SHOP

POSTANOWIENIA OGÓLNE

•Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

•Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

•Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

•Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres: kontakt@KALISZ.SHOP i telefonu: 62 300 02 58. Koszt połączenia ze Sprzedawcą zgodny jest z taryfą operatora dzwoniącego.

•Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określone są postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezwzględnie obowiązującymi przepisami zapewniającemu konsumentowi jego prawa. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami gwarantującymi konsumentowi jego prawa pierwszeństwo mają te przepisy.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

•Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy, dostępny w sieci Internet pod adresem (w domenie) www.KALISZ.SHOP, pozwalający Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży towarów.

•Sprzedawca – firma REBELL Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Chopina 8
Kalisz, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 618 214 54 10 oraz nadany numer REGON 302622110, adres: kontakt@KALISZ.SHOP i telefonu: 62 300 02 58 która, prowadząc działalność gospodarczą pod firmą REBELL Sp. z o.o., dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

•Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

•Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

•Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał procesu Rejestracji w Sklepie, korzystający z konta Użytkownika, posiadający unikatowy login (nazwę).

•Konto Użytkownika - miejsce w Sklepie, dostępne dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są jego dane, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Zarejestrowany Użytkownik wprowadza i zarządza danymi oraz korzysta z oferty Sklepu.

•Kupujący – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży towarów.

•Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

•Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży towarów niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

•Umowa sprzedaży albo Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy ruchomych.

•Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

•Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

•Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych (stron „www”), z włączoną obsługą plików „cookies”.

•Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu szczegółowo reguluje zasady postępowania z plikami „cookies”, w tym zasady ochrony tego typu danych.

•Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

•Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Sprzedawca poinformuje Użytkowników o terminie i przewidywanym czasie trwania przerwy z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

•Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layoutu strony internetowej) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

•Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

•Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Sklepie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Sklep. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

•Sprzedawca wykorzystuje i przetwarza zebrane dane osobowe wyłącznie w celu:

•zawierania i wykonywania umów opisanych w Regulaminie oraz

•prowadzenia działalności marketingowej przez Sprzedawcę w zakresie promocji swoich towarów, tj. poprzez wysyłanie Użytkownikowi newslettera oraz innych informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę – jedynie za zgodą Użytkownika (wyrażenie zgody stosownie do pkt XI Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia, albo wypełnienia formularza subskrypcji).

•Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca. Ujawnione przez Użytkowników dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych Klientów KALISZ.SHOP prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą REBELL Sp. z o.o., zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

•Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupujących wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Sprzedawcy zamówienia złożone przez Kupujących. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Kupujących.

•Sprzedawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

UŻYTKOWNICY

•Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

•Użytkownicy mogą zawierać Umowy działając jako Zarejestrowani Użytkownicy sklepu lub też bez uprzedniej rejestracji w Sklepie. Osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoby w wieku od 13 do 18 lat lub osoby pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo) mogą korzystać ze Sklepu jedynie jako Zarejestrowani Użytkownicy.

•Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze sklepu pod warunkiem, że:

•Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albo,

•Posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskał uprzednią zgodę przedstawiciela ustawowego (prawnego opiekuna) na wcześniejszą Rejestrację.

•Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

•Zawarcie Umowy Sprzedaży bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe po zapoznaniu się i następnie zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie zgodnie z prawdą wymaganych danych.

•Zawarcie Umowy Sprzedaży jako Zarejestrowany Użytkownik jest możliwe po wypełnieniu procesu Rejestracji stosownie do postanowień pkt VI Regulaminu.

REJESTRACJA W SKLEPIE

•Korzystanie ze Sklepu jako Zarejestrowany Użytkownik jest możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać zgodnie z prawdą następujące dane (dane wymagane do Rejestracji),

w przypadku osoby fizycznej zamierzającej korzystać ze Sklepu jako Konsument:

•imię i nazwisko

•adres e-mail

w przypadku osoby fizycznej zamierzającej korzystać ze Sklepu jako Przedsiębiorca:

•imię i nazwisko

•nazwę firmy

•adres e-mail

•NIP firmy

w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

•imię i nazwisko osoby składającej zamówienie

•nazwę firmy

•adres e-mail

•NIP firmy

Ponadto Użytkownik może podać następujące dane podczas rejestracji, przy czym ich podanie nie jest niezbędne do dopełnienia procesu rejestracji i uzyskania statusu Zarejestrowanego Użytkownika:

•data urodzenia

•Z chwilą zakończenia rejestracji Użytkownika tworzone jest jego indywidualne Konto Użytkownika, dostępne dla niego po zalogowaniu przy podaniu loginu i hasła.

•W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji korzystając ze stosownego odnośnika „MOJE INFORMACJE OSOBISTE”, „MOJE ADRESY” ORAZ „MOJE RACHUNKI” znajdującego się w jego Koncie.

•Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie usunąć swoje konto w Sklepie korzystając ze stosownej przycisku na stronie swojego Konta.

ZAWARCIE UMOWY

•Użytkownik korzystając ze Sklepu jest w stanie przeglądać jego zasoby, w szczególności dostępne w Sklepie rzeczy ruchome i ich opis, cechy, parametry, ceny jednostkowe, koszty wysyłki i wszelkie koszty dodatkowe wraz z informacją o czasie wysyłki i ewentualnej niedostępności towaru.

•Strona Sklepu zawierająca towar dostępny do zakupu przez Użytkowników zawiera cenę netto oraz cenę wraz z należnym podatkiem od towaru i usług (cenę brutto) oraz informację o tym, że ostateczna cena zostanie powiększona o koszt wysyłki w wysokości wyszczególnionej w podsumowaniu zamówienia.

•Użytkownik wybierając towar, który będzie chciał zamówić korzysta z przycisku „dodaj do koszyka”. Po dodaniu towaru do koszyka Użytkownik ma możliwość kontynuacji zakupów, aż do momentu, w którym zdecyduje się złożyć ostateczne zamówienie. Towary znajdujące się w koszyku mogą być z niego usuwane, jak również dodawane, w tym możliwa jest zmiana ich ilości. Dodanie towaru do koszyka nie pociąga obowiązku zapłaty za nie (obowiązek ten powstaje później wraz ze złożeniem zamówienia).

•Po zakończeniu wybierania towarów, które Użytkownik będzie chciał zamówić (kupić), Użytkownik może przejść do swojego koszyka (podstrona Sklepu „Podsumowanie zakupów) i zrealizować proces wiążącego złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w odnośnik – przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia >”. Po kliknięciu przycisku Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Sklepu (podstrona „Uwierzytelnianie”) zawierającą okno logowania się (dla Zarejestrowanych Użytkowników) lub też podania danych niezbędnych do złożenia zamówienia (dla niezarejestrowanych Użytkowników). Dane niezbędne do złożenia zamówienia w przypadku niezarejestrowanych Użytkowników to:

•imię i nazwisko

•adres e-mail

Kliknięcie na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia >” znajdujący się na dole tej podstrony powoduje przeniesienie Użytkownika na stronę (podstrona „Adres”) zawierającą formularz adresowy, na który ma zostać dostarczony towar.

•Podstrona „Adres” zawiera formularz, w którym należy wprowadzić dane (w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników jeśli dane te są inne niż dane znajdujące się w Koncie użytkownika) adresowe umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi towaru. Na dole strony znajduje się przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia >” pozwalający na kontynuację składania zamówienia i powodujący przeniesienie Użytkownika na stronę zawierającą opcje dostawy (podstrona „Formy dostawy”).

•Podstrona „Formy dostawy” zawiera opcje dostawy towaru, które wybiera Użytkownik, w ten sposób, że zaznacza kliknięciem spośród dostępnych pól odpowiadającą mu możliwość. Każda opcja zawiera obok wyszczególnioną cenę. Cena może różnić się w zależności od wielkości złożonego przez Użytkownika zamówienia, przy czym jej wartość zostanie podana obok opcji dostawy, wszystkie podane ceny dostawy są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług. Sprzedawca zapewnia następujące możliwości dostawy towaru:

•Odbiór własny przez Użytkownika w punkcie odbioru znajdującym się przy ul. Chopina 8, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt, godzinach od 10-17. Odbiór własny jest wolny od jakichkolwiek opłat związanych z wysyłką.

•Kurier

•Poczta

Na dole strony znajduje się przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia >” pozwalający na kontynuację składania zamówienia i powodujący przeniesienie Użytkownika na stronę zawierającą opcje płatności („podstrona „Płatności”).

•Podstrona „Płatności” zawiera opcje zapłaty ceny, które wybiera Użytkownik, w ten sposób, że zaznacza kliknięciem spośród dostępnych pól odpowiadającą mu możliwość oraz pola wyboru, jaki rachunek (paragon lub faktura VAT) powinien zostać dostarczony Użytkownikowi. Kliknięcie, w którąś z opcji powoduje wyświetlenie rachunku – rozumianego jako podsumowanie zamówionych towarów, z wyszczególnieniem ich ilości i ceny jednostkowej, kosztów wysyłki oraz ogólnej (łącznej ceny). Cena, którą powinien opłacić Użytkownik jest ceną brutto – zawierającą podatek od towarów i usług. Na dole strony znajduje się przycisk „Opłać zamówienie” i formularz (pola do zaznaczania) potwierdzający zapoznanie się z Regulaminem i potwierdzenie, że złożenie zamówienia (kliknięcie przycisku „Opłać zamówienie”) pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny. Przez kliknięcie „Opłać zamówienie” i zaznaczenie pól formularza dochodzi do złożenia przez Użytkownika oferty Sprzedającemu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kliknięcie przycisku „Opłać zamówienie” powoduje bądź to zakończenie procesu składania zamówienia (w razie wyboru opcji przelew własny lub płatność przy odbiorze) albo przeniesienie Użytkownika na stronę Pośrednika płatności, umożliwiająca mu opłacenie zamówienia.

•Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzedaży zamówionego towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

•Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty Użytkownika w sytuacji, gdy towar zamówiony przez Użytkownika jest niedostępny w sprzedaży. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że dołoży najwyższej staranności celem zapewnienia, aby informacje zawarte na stronie Sklepu dotyczące ilości dostępnego towaru odpowiadały rzeczywistości. W razie nieprzyjęcia oferty Użytkownika, Sprzedawca prześle niezwłocznie Użytkownikowi informację o nieprzyjęciu zamówienia (nieprzyjęcie oferty) i przyczynie nieprzyjęcia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. W razie dokonania zapłaty za towar z góry Sprzedawca niezwłocznie zwróci Użytkownikowi zapłaconą cenę.

•Przy dostawie towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu rachunek imienny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem Użytkownika dokonanym przy składaniu Zamówienia.

•Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych w Sklepie oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień (rozumianych jako złożonych przez Użytkownika Sprzedawcy ofert – stosownie do pkt VII ust. 7 Regulaminu).

DOSTAWA

•Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad Kupującemu.

•Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w terminie określonym w e-mailu potwierdzającym przyjęcie oferty przez Sprzedającego, z wyjątkiem towarów odbieranych osobiście przez Kupującego.

•Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru osobistego znajdujący się w Kaliszu przy ul. Chopina 8.

•Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie po powzięciu tej informacji Sprzedający powiadomi Kupującego i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania zamówienia do wysyłki + czas dostawy firmy transportowej.

Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest uzależniony od dostępności Towaru w magazynie oraz wybranej formy płatności. Towar dostępny w magazynie wysyłamy w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności. Czas wysyłki towarów niedostępnych w magazynie może się wydłużyć o czym Sprzedawca poinformuje kupującego. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Czas dostawy od czasu wysyłki:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx lub DHL – do 3 dni roboczych,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej – maksymalnie 4 dni.

c) za pośrednictwem InPost - do 3 dni roboczych

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

•Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

•Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Kupujący może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (dostępny poniżej). Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

•W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zakupionej. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może w tym celu oddać towar Sprzedawcy w punkcie odbioru osobistego przy ul. Chopina 8, 62-800 Kalisz lub nadesłać rzecz na adres Sprzedawcy lub powyższy adres. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

•Sprzedawca dokona zwrotu ceny obejmującej również koszt dostawy towaru do Konsumenta, jeśli ta została uiszczona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźne zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

•Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, stosowną listę (zgodną z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu dostępny poniżej.

REKLAMACJA – RĘKOJMIA ZA WADY 

•Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad kupującemu. W razie wystąpienia wady fizycznej lub prawnej rzeczy Kupującemu przysługuje prawo reklamowania towaru stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.

•Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne, przy czym odpowiedzialność ta obejmuje możliwość skorzystania z rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

•Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

•Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu zwykłego lub osobiście na formularzu w punkcie odbioru osobistego przy ul. Chopina 8, 62-800 Kaliszu. W reklamacji Kupujący powinien szczegółowo opisać wadę, jaką obarczony jest towar. Kupujący zobowiązany jest wraz z reklamacją dostarczyć towar Sprzedawcy, przy czym w razie uwzględnienia reklamacji dostarczenie towaru następuje na koszt Sprzedawcy.

•Kupujący winien wskazać, w jaki sposób reklamacja powinna być załatwiona, przez co rozumie się, możliwość żądania przez Kupującego:

•wymiany towaru na wolny od wad,

•obniżenia ceny wraz z podaniem propozycji wysokości kwoty, o jaką cena ma zostać obniżona,

•odstąpienia od umowy, co oznacza obowiązek zwrotu towaru przez Kupującego i zwrotu ceny przez Sprzedającego na rzecz Kupującego.

•Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Kupującego. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie, przez co rozumie się brak ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni, oznacza, że Sprzedawca uznał istnienie wady i sposobu załatwienia reklamacji zaproponowanego przez Kupującego.

•Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania dostarczonej mu rzeczy, w szczególności do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z umową i czy jest wolny od wad. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, traci on uprawnienia do korzystania z rękojmi, jeżeli zaniecha tego obowiązku i nie powiadomi Sprzedającego o istnieniu wady. W razie wyjścia wady na jaw później Kupujący niebędący Konsumentem traci uprawnienia do korzystania z rękojmi, jeżeli nie poinformuje Sprzedawcy niezwłocznie o wadzie.

•Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania (dostarczenia) rzeczy Kupującemu, termin ten wynosi dwa lata, jeśli Kupujący zawarł umowę jako Konsument.

•Roszczenie o wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia istnienia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument roszczenie o wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia istnienia wady, przy czym termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 8 (termin roku od dnia stwierdzenia wady ulega przedłużeniu do dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi).

•Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedany przez niego towar.

NEWSLETTER

•Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

•Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Kupującymi oraz dla Użytkowników Zarejestrowanych w Sklepie polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.

•Celem skorzystania z Newslettera należy: 

•wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub

•wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie, lub

•wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas dokonywania zakupów przez Użytkowników niebędących Zarejestrowanymi Użytkownikami.

•Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

•Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•Zmiana Regulaminu wymaga zawiadomienia Użytkowników Zarejestrowanych na podane przez nich adresy email oraz zamieszczenia informacji o wprowadzeniu zmian na stronie Sklepu, wraz z odnośnikiem do pełnej treści zmian. Zawiadomienie oraz informacja wysłane zostaną co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu.

•Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na skutki wywołane przez zachowania Użytkowników przed dokonaniem zmian, w szczególności ważność i treść złożonych zamówień (ofert).

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

•Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

•Lista umów, w stosunku do których Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-     Adresat: REBELL Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Chopina 8


, email: kontakt@KALISZ.SHOP

-     Ja/My(*):

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

-     Data zamówienia(*)/odbioru(*):

-     Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

-     Adres konsumenta(-ów):

-     Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-     Data:

______

(*)  Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

LISTA UMÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH KONSUMENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.